Genç Kimyacılar

Ana Sayfa Tüzük

Tüzük

Under Line

Ana Tüzük

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Kuruluş Hükümleri

Madde 1-Yasalar ile bu Ana Tüzük uyarınca yönetilmek ve amaç ile hizmet konuları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GENÇ KİMYACILAR TOPLULUĞU kurulmuştur. Hacettepe Üniversitesi Genç Kimyacılar Topluluğu aşağıdaki maddelerde (Topluluk) kısa adı ile anılmıştır.

Amaç ve Hizmet Konuları

Madde 2-Topluluğun amacı, doğa bilimlerine ve bilim felsefesine ilgi duyan kişileri bir çatı altında toplamak, kişi ve kuruluşlar arasındaki iletişimi sağlamak, kimya becerilerini geliştirmekle kalmayıp diğer doğa bilimlerinden de faydalanmalarını sağlamak, bu amaçla etkinlikler düzenlemek, yurtiçi ve yurtdışı etkinliklerde Hacettepe Üniversitesi’ni tanıtmak ve temsil etmek olup hizmet konuları aşağıda belirtilmiştir.

2.1) Kimya ve Kimya uygulamaları konuları başta olmak üzere, doğa bilimleri genel çerçevesinde konferans, sempozyum ve paneller düzenlemek,

2.2)Üyeler arasında ve toplumda kimya uygulamaları ve kullanımı temelinde doğa bilimlerini özendirmek ve uygulamalarını geliştirmek,

2.3)Öğrencilerin akademik başarılarını arttırmaya yönelik etkinlikleri hiçbir şekilde ücret alınmaksızın geliştirmek ve hayata geçirmek,  sadece topluluğu birleştirici bir çatı olarak kullanmak,

2.4)Üyelerin uygar, kültürel ve sosyal gelişimine etkin katkılarda bulunmak,

2.5)Üyelerini arkadaşlık, dostluk ve karşılıklı anlayış bağları ile birleştirmek, sevgi ve saygıya dayanan sosyal ilişkileri geliştirmek,

2.6)Üyelerin yurt içi ve yurt dışında başka kimya toplulukları ve diğer doğa bilimi toplulukları ile karşılıklı anlayış bağları ile arkadaşlık, dostluk, barış, sevgi ve saygıya dayanan sosyal ilişkilerini geliştirmek için gerekli koordinasyonları sağlamak,

2.7)Üyelerin doğa bilimleri konusundaki tecrübelerini geliştirmek amacıyla, teknik gezi, kutlama, sergi, fuar vb etkinliklere katılmalarını gerçekleştirmek için organizasyonlar düzenlemek,

2.8)Kamuoyunda kimya biliminin önemini anlatmak amacıyla, yurt dışındaki kimya topluluklarının Türkiye’ye gelmesi için organizasyonlar yapmak, bu konu ile ilgili uluslararası organizasyonların Türkiye’de yapılabilmesi için ev sahipliğine talip olmak, bu amaçla uluslararası organizasyonlara talepte bulunmak, Türkiye’nin tanıtım ve turizmine katkıda bulunacak, bu tür organizasyonları gerçekleştirmek, gerçekleştirmek için bakanlıklar, vakıflar ile çeşitli resmi ve özel kuruluşlardan yardım ve katkı taleplerinde bulunmak, bu yardım ve katkıları kabul etmek,

2.9)Topluluk amaç ve hizmet konularına uygun şekilde arşiv oluşturabilir. WEB Sitesi açabilir. Broşür, katalog, bülten, dergi, gazete ve kitaplar yayınlayabilir.

2.10)Üyeler arasındaki dayanışma bilincini artırmak, kamuoyu üzerinde Topluluk ile ilgili iyi düşünceler yaratmak ve Topluluğa gelir sağlamak amacıyla(SKSDB ve akademik danışman onayı ile) üzerinde topluluğun adı olan t-shirt, laboratuvar önlüğü vb. ürünler yapıp satabilir.

Çalışma Biçimi

Madde 3- Topluluk, amaç ve hizmet konularını geliştirmek için,

3.1)Yeni Üyelerin alınmasına ve Onursal Üye kazanılmasına çaba harcar,

3.2)Topluluk içinde oluşturulacak çalışma grupları, komiteler ya da uzman kişiler aracılığı ile araştırma, inceleme ve etütler yapar, öneri ve dilekçeleri saptar,

3.3)Amaç ve hizmet konularına ilişkin toplantı, temsil, festival ve gösterilere katılarak üyelerinin bilgi, görgü ve deneyimlerinin arttırılmasını sağlayacak yurt içi ve yurt dışı geziler düzenler,

3.4)Başta Kimya bilimi olmak üzere doğa bilimleri ve uygulamaları hakkındaki etkinlik ve yenilikleri izleyerek bunları periyodik bültenlerle üyelerine duyurulur,

3.5)Amaç ve hizmet konularına yönelik gerekli diğer çalışmaları yapar.

 

Üyelik Hükümleri

Üyelik koşulları

Madde 4-Topluluğa üye olabilmenin koşulları aşağıda gösterilmiştir.

4.1)TOPLULUK ÜYESİ:Topluluğa üye olabilmenin ilk koşulu Hacettepe Üniversitesi öğrencisi olmak. Bununla birlikte, üye olmak isteyenlerin Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre ve Hacettepe Üniversitesi tüzüklerine göre topluluk üyesi olabilme özelliklerine sahip olmaları gerekir. Topluluk üyesinin topluluğun her türlü etkinliğine katılma hakkı vardır. Üye, gereken koşulları içermek kaydıyla tam üyeliğe yükseltilir ve topluluk etkinliklerinde söz hakkı elde eder.

4.2)TAM ÜYELİK:Topluluğun belirlediği koşulları tamamlayan topluluk üyeleri tam üyelik hakkı kazanırlar. Bu kapsamda tam üyeler topluluğun etkinliklerini düzenleyen organizasyon kurulunda oy hakkı kazanırlar ve iki dönem sonra yönetim kurulunda seçilme hakkı kazanır. Topluluğun belirlediği koşulları sağlayamayan üyeler bir dönem sorunlu üye olarak yönetim tarafından denetim altına alınır ve uygun koşulları bu dönem içinde sağladıktan sonra organizasyon komisyonu üyeliği kesinleşir. Organizasyon komisyonunda en fazla beş sorunlu üye bulunabilir.

4.3)ONURSAL ÜYE:Topluluğa, amaç ve hizmet konularına, insana, insan hak ve bu hakların sınırlarına, toplumun değer yargıları ile toplumca benimsenmiş kurallar bütününe sevgi ve saygıları bulunanlar arasından veya Topluluk üyeleri arasından en az iki üyenin önerisi, Yönetim Kurulu’nun kararı ve Genel Kurul’un onayı ile seçilen kişiler Onursal Üye olarak kaydedilir. Üyelik kararı, üyenin kabulü ve ilk genel kurul onayı ile kesinleşir. Topluluk Üyeleri dışındaki üyeler oy kullanamaz dilerse topluluğa maddi ve manevi katkıda bulunabilir. Onursal üyeliğinin iptali ancak Genel Kurul kararı ile gerçekleşir. Topluluğun eski başkanları otomatik olarak onursal üye olurlar.

Üyelik İşlemleri

Madde 5-Topluluk üyeliği işlemleri aşağıda gösterilmiştir.

5.1)Topluluk üyesi olmak isteyen adaylar, topluluk amaç ve hizmet konuları ile Ana Tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten Üyelik Başvuru Formunu doldurup, Topluluk Genel Sekreteri’ne sunar.

5.2)Adayın, üyelik isteğini işleme konulabilmesi için Genel Sekreterin onayı şarttır.

5.3)Topluluk Yönetim Kurulu, üyeleri ya da kuracağı bir komite aracılığı ile aday hakkında gereken araştırmayı yaptıktan sonra başvuru tarihinden başlamak üzere (30) gün içinde adayın isteği ile kararını verir ve adaya yazılı olarak bildirir.

5.4)Adayın Topluluk üyeliğine kabul edilmesi için hiçbir şekilde giriş ödentisi alınamaz. Giriş ödentisi isteyen kurul üyeleri yönetimden atılır ve diğer üyeler tarafından disiplin soruşturması açılır.

5.5)Topluluk Yönetim Kurulu’nun, adayın isteğinin reddine ilişkin kararı kesin olup, hiçbir biçimde bir yere itiraz edilemez.

Üyelikten ayrılma

Madde 6-Üyelik üyelikten ayrılma dileği ile sona erer. Hiç kimse üye olmaya ve üye kalmaya zorlanamaz. Her üye bir ay öncesinden ayrılma talebini yazılı olarak Topluluk Genel Sekreterliği’ne bildirmesi gerekir.

Üyelikten çıkarılma

Madde 7-Topluluk üyeliğinden çıkarılma nedenleri aşağıda gösterilmiştir.

7.1) Özürsüz olarak çalışma ve toplantılardan uzak kalmak, verilen görevleri yapmamak, görev almaktan kaçınmak ve böylelikle topluluğun yaşamasına ve amaç ile hizmet konularına ilgisizlik göstermek,

7.2)Topluluklara üye olma hakkını yitirme ve topluluk ana tüzüğü hükümleri ile genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına aykırı davranmak,

7.3)Üyelikten çıkarma ancak başkan ve başkan yardımcılarının onayı ile gerçekleşebilir.

Üyelikten çıkarılma işlemleri ve itiraz

Madde 8- Topluluk Yönetim Kurulu, kendisi veya kuracağı bir Disiplin Komitesi aracılığı ile üye hakkında gereken araştırma ve incelemeyi yaptırıp, üyenin de savunmasını aldıktan sonra üyelikten çıkarma kararını gizli oyla ve Yönetim Kurulu’nun(2/3) çoğunluk oyu ile verir, yazılı olarak üyeye bildirir. Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden başlamak üzere on beş gün içinde Topluluk Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurul’a itiraz edebilir. İtiraz, ilk genel kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder. Üyenin, süresinde itiraz etmemesi ya da itirazın Genel Kurul’da reddedilmesi halinde Topluluk Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler. Çıkarılan üyenin, Genel Kurul tarihinden başlamak üzere bir ay içinde alınan karara karşı mahkemeye başvurma hakkı saklıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim Hükümleri

Organlar

Madde 9- Topluluğun organları aşağıda gösterilmiştir.

9.1) Genel Kurul

9.2) Yönetim Kurulu

9.3) Denetleme Komisyonu

9.4) İnternet Komisyonu

9.5) İletişim Komisyonu

9.6) Organizasyon Komisyonu

9.7) Sponsorluk Komisyonu

 

Genel Kurul

Madde 10- Topluluk Genel Kurulu yılda iki kez olağan olarak Mayıs ve Kasım aylarında toplanır ve üye sayısının yarıdan bir fazlasının katılması ile Topluluk merkezinin bulunduğu yerde çalışmalarına başlar.

 

Genel Kurul toplantı ilkeleri

Madde 11- Genel Kurul toplantılarında uygulanacak ilkeler aşağıda gösterilmiştir.

11.1)Genel Kurul’a katılacak üyeler, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen Genel Kurul Üyeleri Çizelgesi’ndeki adları karşısına imza atıp Genel Kurul Giriş Kartı almak suretiyle toplantıya girebilirler. İmzalanan çizelgeye göre Genel Kurul’a katılan üyeler sayısı ile toplantı ve karar yeter sayıları, Topluluk Başkanı ile Başkan Yardımcıları tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.

11.2)Genel Kurul, Sayman’ın çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra Topluluk Başkanı ya da Başkan yardımcıları tarafından açılır ve Genel Kurul’u yönetmek üzere oluşturulacak Divan’a bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter seçilir.

11.3)Genel Kurul’da gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak, toplantıya katılan üyelerin en az 1/10’u tarafından yazılı olarak talep edilen, görüşülmesi istenen ve gündem maddeleri ile ilişkili konuların gündeme konulması zorunludur.

11.4)Her üyenin Genel Kurul’da bir oy hakkı olup, oyunu kendisi kullanmak zorundadır.

11.5)Genel Kurul’da karar yeter sayısı, Genel Kurul’a katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Ancak, Ana Tüzük değişikliği ile Topluluğun dağıtılmasına ilişkin kararlarda ilgili maddelerdeki yeter sayıları aranır.

 

Olağanüstü Genel Kurul

Madde 12-Olağanüstü Genel Kurul, olağan Genel Kurul toplantısına kadar beklenilmesinin mümkün olamayacak ya da bir an önce görüşülmesinde yarar sağlayacak önemli ve zorunlu konularda, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır.

12.1)Topluluk üye sayısının 1/5’inin konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvuru,

12.2)Yönetim Kurulu’nun gerekli gördüğü konularda 2/3 oy çoğunluğu ile alacağı karar,

12.3)Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, olağan Genel Kurul toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılı ve sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp karar alınır. Olağanüstü Genel Kurul sırasında gündeme madde eklemesi yapılamaz.

Genel Kurul Görev ve Yetkileri

Madde 13- Genel Kurul, Topluluğun en yetkili organı olup görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

13.1)Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile Topluluk Ana Tüzüğü hükümleri doğrultusunda gerekli kararları almak,

13.2)Çalışma dönemi, çalışma programı ile yıllık bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini görüp onaylamak,

13.3)Çalışma dönemi topluluk başkanını ve başkan yardımcısını seçmek başkan ve başkan yardımcısının aday gösterdiği yönetim kurulunu onaylamak,

13.4)Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ile Bilanço ve Gelir Gider Çizelgeleri’ni görüşüp onaylamak ve Yönetim Kurulu üyelerini aklamak,

13.5) Topluluğun dağıtılmasına ve mal varlığının dağıtılmasına karar vermek.

13.6)  Genel Kurul üyeleri en az 1 dönem Organizasyon komisyonunda görev yapmış üyelerden seçilir.

Yönetim Kurulu

Madde 14-Topluluğun yetkili yönetim organı olan Yönetim Kurulu’nun oluşum biçimi aşağıda gösterilmiştir.

Yönetim Kurulu: Topluluk Başkanı, Başkan Yardımcıları(iki tane olmak üzere), İnternet Komisyon Sorumlusu, İletişim Komisyon Sorumlusu, Organizasyon Komisyon Sorumlusu, Sponsorluk Komisyon Sorumlusu ve Sayman’dan oluşur.

Yönetim Kurulu üç akademik dönem için Genel Kurulca, başkan ve başkan yardımcısının aday gösterdiği gruptan gizli oyla seçilir.

 

Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Madde 15- Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

15.1)Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Topluluk Ana Tüzüğü hükümleri doğrultusunda gereken kararları almak, Genel Kurul kararlarını uygulamak,

15.2)Topluluğu, Topluluk Başkanı aracılığı ile temsil etmek ya da gerektiğinde diğer üyelere de yetki vermek,

15.3)Çalışma dönemi çalışma programı ile yıllık bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak, onaylandıktan sonra uygulamak,

15.4)Geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini hazırlamak,

15.5)Topluluk Başkanı’nın önerisi üzerine, üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve hizmet konularından uzaklaşan, Topluluk Ana Tüzük hükümleri ve Genel Kurul kararlarına aykırı hareket eden, aykırı söz ve eylemlerde bulunan üyeler hakkında gereken cezaları vermek,

15.6)Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak, üyelere duyurmak,

15.7) Yönetim ve hizmet konuları doğrultusunda görev yapacak çalışma grupları ya da komiteler kurmak ve raporları hakkında gereken kararları almak,

15.8)Topluluğun işlerini yürütecek, personel ve danışmanları atamak ve gereğinde işlerine son vermek,

15.9)Topluluk Ana Tüzüğü’nün değiştirilmesi ile yönetmeliklerin hazırlanması ve değiştirilmesine ilişkin tasarılar hazırlayıp karar vermek,

15.11) Geçen çalışma dönemi sorumlusu yönetim kurulundan görevi ve bilanço gereği Topluluk malvarlığını teslim almak ve aynı biçimde gelecek çalışma dönemi yönetim kuruluna teslim etmek,

15.12)Gerekli diğer işlem ve uygulamaları yapmak,

Madde 16-  Her yönetim kurulu üyesi bütçeyi denetleme yetkisine sahiptir.

Madde 17- Topluluk Başkanı: Topluluk üyeleri arasında kendisine verilmiş olan görevleri yerine getiren adaylar arasından her üç akademik dönemde bir ilgili dönemin Genel Kurul toplantısında gizli oylama ile yapılan çoğunluk kararıyla seçilir.

Topluluğu yönetir ve temsil eder.

Topluluğun yapacağı etkinlikler için araştırma yapar.

Topluluk içindeki tüm üyeler arasında uyumlu, üretken ve koordineli bir şekilde çalışmayı sağlar.

Yönetim Kurulu gündemini belirleyerek alınan kararların uygulanmasını sağlar.

Ekinliklerden önce hazırlanan izin kâğıtları ile yapılan etkinliklerden sonra hazırlanan raporların sunulmasından önce gerekli incelemeyi yapar.

Yönetim Kurulu’nda görev dağılımını yapar, üyeleri toplantıya çağırır ve çalışmaları yönetir.

Topluluğu çeşitli etkinliklerde temsil eder.

Madde 18- Başkan Yardımcıları:Topluluk üyeleri arasında kendisine verilmiş olan görevi yerine getiren adaylar arasından her üç akademik dönemde bir Topluluk Başkanı ile birlikte seçime gelirler.

Toplantılara Başkan ile birlikte katılır, Başkan’ın zorunlu olarak katılmadığı toplantılara başkan adına vekâlet ederler.

Başkan tarafından belirlenen komisyonların yürütücülüğünü ve denetçiliğini yaparlar.

Madde 19- Denetleme Komisyonu: Yönetim Kurulu ve Genel Kurul başta olmak üzere topluluğun genel çalışma organlarının işleyişini denetleyen, aksaklık saptadığında uyaran ve çalışmaların sürekliliğini sağlamakla görevli olan komisyondur.

Yönetim kurulundan en az iki üyenin üçte ikilik oy çoğunluğuyla seçilmesi ile görev alır ve her çalışma döneminde yönetim kuruluna raporunu sunmakla yükümlüdür.

Madde 20- İletişim Komisyonu: Yönetim Kurulu’nun, topluluk üyeleri ve topluluk üyesi olmayan fakat topluluk hakkında bilgi almak isteyen kişilerle irtibatının sağlanması ve kişileri topluluğun faaliyetleri hakkında bilgilendirilmesi, organizasyonlardan gerekli yerlerin haberdar edilmesi sorumluluğunu almıştır. Eğer bu sorumluluk bir komisyona verilmişse komisyona bir sorumlu seçilir.

Organizasyon Komisyonunun talebi durumunda afiş ve/veya el ilanı hazırlar, gerekli yerlerden dağıtım ve asım için izinleri alır, dağıtım ve/veya asım işlerini yapar.

Topluluk internet sitesindeki forumlardaki sorulara yanıt verir, topluluk elektronik posta adresi ve mail grubunu denetler,

Diğer topluluklarla ve gerekli merciler ile yapılacak iletişimi sağlar. Topluluk dışındaki organizasyonları takip etmek ve haberdar olmak, dış organizasyonlarda yönetim kurulunu haberdar etmektir.

Madde 21- Organizasyon Komisyonu: Topluluğun gerçekleştireceği organizasyonların kapsamını belirlemek ve işlerliğini sağlamak, topluluğun düzenleyeceği organizasyonlarda diğer sorumluluk gruplarına sorumlulukları çerçevesindeki yapılacak işleri bildirmek ve Topluluk Faaliyet raporunu hazırlamak bu komisyonun sorumluluklarıdır.

Bu sorumluluk bir komisyona verilmişse komisyona bir sorumlu seçilir. Komisyon sorumlusu, komisyon üyelerine komisyonun sorumluluklarını paylaştırır ve işlerliğini kontrol eder.

Madde 22- İnternet Komisyonu:Bu sorumluluğu alan kişi veya kişiler topluluğun ihtiyaçlarına cevap verecek internet sitesinin tasarımı, güncellenmesi, sorun çıkması halinde giderilmesi, gerektiği zaman siteyle ilgili konuların ilgili kişilerle mütalaa edilmesi sorumluluğunu almıştır.

Eğer bu sorumluluk bir komisyona verilmişse bir sorumlu seçilir.

İnternet komisyon sorumlusu, internet komisyon üyelerinin yetenekleri ve çerçevesinde bu sorumlulukları paylaştırabilir.

Madde 23- Sponsorluk Komisyonu:Topluluk için para veya malzeme desteği sağlayabilecek firma veya kuruluşlarla iletişime geçme, topluluk üyeleri için ürün veya hizmet indirimi yapabilecek işletmelerle iletişime geçme, görüşülen firma, kuruluş ve işletmelere tanıtım yapma sorumluluklarını almıştır.

Eğer bu sorumluluk bir komisyona verilmişse komisyona bir sorumlu seçilir.

Sponsorluk komisyon sorumlusu, sponsorluk komisyon üyelerine komisyonun sorumluluklarını paylaştırır ve işlerliğini kontrol eder.

Madde 24- Sayman: Olağan yönetim kurulu üyesi olup, Topluluğun malzeme ve benzeri gereksinimleri ile maliyetlerini maddi kaynak ile elde edilen gelirin koşullarını, zamanını, şeklini belirlemekle birler.

Topluluğun gelir-gider defteri ve defterleri başta olmak üzere topluluğun bütün belgelerinin arşivini tutar.

Ortak Hükümler

Madde 25- Yönetim Kurulu üyeleri, özürsüz olarak üst üste üç toplantıya ya da özürlü olsa dahi bir çalışma dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları takdirde, kurullarından ayrılmış sayılırlar. Herhangi bir nedenle kurulundan ayrılan üyenin yerine yeni bir üye başkan tarafından Genel Kurul’da atanmak üzere teklif edilir ve oylamaya sunulur.

Çalışma Grupları ya da Yönetim ve Hizmet Komisyonları

Madde 26- Topluluk amaç ve hizmet konularında yönetime yardımcı olmak üzere, geçici ya da sürekli olarak en az üç kişiden oluşan çalışma grupları ya da yönetim ve hizmet komisyonları kurulabilir. Çalışma grupları ya da geçici komisyonlar Topluluk Başkanı’nın, sürekli komiteler Yönetim Kurulu’nun kararı ile seçilirler. Çalışma Grupları ya da yönetim ve hizmet komiteleri, Yönetim, Denetleme Kurulu’nun karar almak ya da yürütme birimine yardımcı olabilecek etüt, araştırma ve incelemelerini yapmak önerilerde bulunmak ve gereğinde uygulamalarını da yapmakla görevli ve yetkilidir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

 

Çalışma Dönemi ve Bütçe

Madde 27- Yıllık bütçe yönetmeliğinde, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belgeler, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde aktarma yetkileri gibi konular gösterilir.

Topluluğun gelirleri

Madde 28- Topluluğun gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

28.1)Her türlü koşullu ya da koşulsuz bağış, vasiyet ya da yardımlar,

28.2) Diğer gelirler, Topluluk siyasi partilerden, işçi ya da işveren sendikalarından ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından herhangi bir maddi yardım kabul edemeyeceği gibi İçişleri Bakanlığı’nın izni olmaksızın dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden yardım alamaz.

28.3)Topluluk yönetimi tek gelir kaynağı olarak SKSDB’den maddi yardım talebinde bulunarak veya sponsor bir kurum veya firma aracılığıyla etkinliklerine kaynak sağlayabilir.

 

Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 29- Topluluğun gelir ve gider işlemlerinde aşağıda gösterilen kural ve yöntemler uygulanır.

29.1) Topluluk gelirleri yönetim kurulu kararınca belirlenen kişi/kişiler aracılığıyla yönetilir. Elde edilmiş olan gelir paraları ve harcama çıktıları tüm yönetim kurulu üyelerinin imzaları ile bütçe, kesin hesap ve bilanço defterine işlenir.

29.2) Giderlere ilişkin harcamalarda fatura ya da makbuz alınır. Belirtilen belgelerin alınmaması halinde ilgilisince harcama belgesi düzenlenir ve perakende satış fişi eklenir.

29.3) Gelirleri şahsi menfaati uğrunda kullanan ve kullandığı ispatlanan kişilere öncelikle kullandığı miktar ödetilir, ardından tazminat davası açılarak cezalandırılması sağlanır.

 

Defterler

Madde 30- Topluluk için aşağıda gösterilen ve noterden onaylanmış defterler tutulur.

30.1)Topluluk Üyeleri Defteri:Topluluk üyelerinin kimlikleri, üyeliğe giriş tarihleri, üyelikten ayrılma ya da çıkarılma tarihleri bu deftere yazılır.

30.2) Yönetim Kurulu Karar Defteri:  Yönetim Kurulu’nun olağan ve olağanüstü toplantılarının kararları tarih ve sayı sırasıyla bu deftere yazılır ya da kararların yazıldığı kâğıtlar bu deftere yapıştırılır.

30.3) Gelen ve Giden Evrak Defteri: Topluluğa gelen ve giden yazı ile diğer belgeler, tarih, sayı sırasına göre gerek açıklamalar yapılarak bu deftere işlenir.

30.4) Bütçe, Kesin Hesap ve Bilanço Defteri: Her çalışma dönemine ilişkin bütçenin gelir ve gider çizelgeleri ile bilançonun gelir ve gider çizelgeleri bu deftere işlenir.

30.5) Alındı Belgesi Defteri: Alındı Belgeleri’nin serisi, başlangıç ve bitiş numaraları, verildiği kimseler, veriliş ve iade tarihleri, alınan tutarlar, ilgililerin imzaları bu deftere işlenir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Ana Tüzük Değişikliği

Madde 31- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılır. Tüzük değişikliği ancak genel kurul gündeminde yer almışsa veya toplantıda hazır bulunanların onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme alınmışsa genel kurulca görüşülebilir. Tüzük değişikliğine karar verme yeter sayısı toplantıda hazır bulunan üyelerin içte iki çoğunluğudur. Tüzük değişikliğinin tescil ve ilanı Topluluk kuruluşundaki usule göre yapılır.

Hüküm Eksikliği

Madde 32- Bu ana tüzüğün uygulanması sırasında çıkacak hüküm eksikliklerinde Hacettepe Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi doğrultusunda gerekli hükümler uygulanır.